Služby

Poskytované služby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Příprava podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení, ohlášení stavby nebo rozhodnutí o umístění stavby zahrnující mimo jiné i obstarání vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, dále zajištění dokladů pro kolaudaci stavby a zkušební provoz atd.

Organizace výběrových řízení

Zahrnuje přípravu a organizování výběrového řízení na stavební práce, dodávky a služby dle zákona o veřejných zakázkách nebo dle individuálních požadavků zadavatele, vyhodnocení nabídek uchazečů atd.

Technický dozor investora včetně cenové kontroly stavby

Odborná kontrola prováděných prací v průběhu výstavby, kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací, kontrola čerpání nákladů stavby, ověřování návrhů zhotovitele stavby na změnu cenu díla atd.

Stavební dozor

Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí dle stavebního zákona 183/2006 Sb.

Koordinátor BOZP v přípravě i realizaci staveb

Vypracování plánu BOZP, odborná kontrola a koordinace průběhu stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Rozpočty a kalkulace

Odborné propočty ve fázi přípravy stavby, položkové kontrolní rozpočty a výkazy výměr pro výběr zhotovitele stavby atd.

Projektová činnost ve výstavbě

Zajištění projektové dokumentace dle požadavku investora.

Průkazy energetické náročnosti budovy

Zajištění průkazu energetické náročnosti objektu, energetického auditu apod.

  • Inženýrské činnosti v investiční výstavbě
  • Organizace výběrových řízení
  • Technický dozor investora
  • Koordinátor BOZP
  • Stavební dozor
  • Rozpočty a kalkulace
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Průkazy energetické náročnosti budov